Γέφυρα Νέας Κίου – Μύλοι

Καθαίρεση της παλιάς γέφυρας στον Εράσινο ποταμό. Κατασκευή νέας γέφυρας, εδραζόμενης σε 2 φρεατοπασσάλους βάθους 25 μέτρων και διευθέτηση – βελτίωση του δρόμου. Έτος κατασκευής: 2008